Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Powiatu Grodzkiego w Łomży

Obowiązek informacyjny

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. L nr 119 z 04.05.2016 r.)

informujemy, że:

1. administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe, w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego Powiatu Grodzkiego w Łomży z siedzibą w Łomży przy ul. Farnej 1, jest Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego Powiatu Grodzkiego w Łomży;

2. dane kontaktowe do Inspektora Danych Osobowych: iodpinbpglomza@wp.pl

3. dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu realizacji działań i zadań ustawowych, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane;

4. macie Państwo prawo do:

  • żądania od Administratora dostępu do Waszych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Waszych danych,
  • przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych;

5. dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 3 celów a po tym okresie przez okres w zakresie wymaganym przez przepisy prawa w szczególności:

  • ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach,
  • rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji kancelaryjnej w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych;

6. Państwa dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyleniem dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. U L nr 119 z 04.05.2016 r.), tzn. dane będą przetwarzane na podstawie  przepisów prawa, a w szczególnych przypadkach - na podstawie Waszej zgody;

7. Państwa dane osobowe będą lub mogą być przekazywane wyłączenie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;

8. Państwa dane osobowe nie będa przekazywane do państw trzecich/organizacji międzynarodowych;

9. Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe, gdy przesłanką przetwarzania danych jest przepis prawa lub zawarta między stronami umowa, a dobrowolne, gdy odbywa się na podstawie zgody osoby której dane dotyczą;

10. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały zautomatyzowanemu profilowaniu.

W razie jakichkolwiek wątpliwości w zakresie przetwrzania Państwa danych osobowych lub ewentualnego naruszenia Państwa prawa do prywatności prosimy o kontakt.

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: iodpinbpglomza@wp.pl

Data powstania: piątek, 8 cze 2018 10:06
Data opublikowania: piątek, 8 cze 2018 13:37
Opublikował(a): Joanna Wojewoda
Zaakceptował(a): Joanna Wojewoda
Artykuł był czytany: 196 razy