Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Powiatu Grodzkiego w Łomży

Zaproszenie do złożenia oferty na zakup, dostawę i montaż kserokopiarki - urządzenia wielofunkcyjnego

   

Łomża, dnia 05.07.2017 r.

Znak sprawy: PINB.26.1.2017                 

 

Zaproszenie do złożenia oferty na zakup, dostawę i montaż kserokopiarki - urządzenia wielofunkcyjnego

 

I.   Zamawiający:

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Powiatu Grodzkiego w Łomży
ul. Farna 1, 18-400 Łomża

II.  Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: zakup, dostawa i montaż nowej kserokopiarki - urządzenia wielofunkcyjnego oraz szkolenie z zakresu jego obsługi.

III. Opis przedmiotu zamówienia

Nowe urządzenie wielofunkcyjne, objęte gwarancją na 24 miesięcy.

Minimalne wymagania techniczne:

 • Funkcja: drukowania, kopiowania, skanowania
 • Wydruk: czarno-biały
 • Technologia: laserowa
 • Szybkość kopiowania str. A4/min.: 20
 • Szybkość kopiowania str. A3/min.: 10
 • Obsługiwane formaty papieru: A6 – A3
 • Obsługiwana gramatura papieru: 60-160 g/m2
 • Automatyczny podajnik papieru: min. 1 kaseta na 100 arkuszy (A4)
 • Pamięć ogólna (MB): 2048
 • Wbudowany jednoprzebiegowy dupleks
 • Standardowy druk sieciowy
 • Standardowe kolorowe skanowanie sieciowe
 • Zintegrowany dwustronny automatyczny podajnik dokumentów (RSPF)
 • Zainstalowane sieciowe oprogramowanie narzędziowe
 • Toner na min. 15.000 kopii (oprócz startowego na min. 3.000 kopii)
 • Bęben na min 75.000 kopii
 • Rozdzielczość min. 600 x 600 dpi
 • Urządzenie gotowe do pracy niezwłocznie po zainstalowaniu przez dostawcę

IV.  Miejsce, termin i sposób składania ofert

Oferty należy składać do dnia 14 lipca 2017 r. do godz. 12.00 na załączonym do zaproszenia formularzu ofertowym w następujący sposób:

 • osobiście w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego Powiatu Grodzkiego w Łomży przy ul. Farna 1, pokój nr 2 (czynne w godzinach od 7.30 – 15.30)
 • za pośrednictwem poczty tradycyjnej (decyduje data wpływu)

w kopercie z dopiskiem „Urządzenie wielofunkcyjne”.

V.  Ostateczny termin wykonania zamówienia: do dnia 28 lipca 2017 r.

VI. Ocena ofert

Zamawiający dokona wyboru oferty w oparciu o następujące kryterium: 100% cena brutto.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji zaoferowanej ceny, w przypadku gdy założone w projekcie środki okażą się niewystarczające.

Oferta może zostać odrzucona jeśli zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

VII. Wymagane dokumenty:

Wypełniony formularz ofertowy, będący załącznikiem nr 1 do niniejszego zaproszenia oraz dokumentacja dotycząca oferowanego urządzenia (zawierająca jego specyfikację techniczną), umożliwiająca weryfikację oferty.

VIII. Informacje pozostałe:

 • Oferty, które wpłyną do Inspektoratu po terminie nie będą rozpatrywane.
 • Złożenie oferty nie jest równoznaczne z dokonaniem zamówienia.
 • Zamawiający zastrzega możliwość nie dokonania wyboru Wykonawcy, bez podania przyczyn.
 • Forma płatności: przelew na konto wskazane na fakturze w ciągu 14 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.
 • Wykonawca dostarczy zamówienie i dokona montażu w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego Powiatu Grodzkiego w Łomży, ul. Farna 1 pokój nr 1.
 • Zamawiający - w celu zachowania zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania - nie stosuje ograniczeń personalnych ani terytorialnych w stosunku do oferentów.
 • Informacje dotyczące wyboru oferenta dostępne będą w siedzibie Inspektoratu oraz na stronie BIP.
 • Osoba do kontaktu: Marek Raszczyk, tel. 502 426 675 (86  214 12 42) lub e-mail: pinbpglomza@wp.pl

 

Pliki do pobrania:

Data powstania: środa, 5 lip 2017 09:11
Data opublikowania: środa, 5 lip 2017 10:00
Data edycji: środa, 5 lip 2017 10:09
Opublikował(a): Joanna Wojewoda
Zaakceptował(a): Joanna Wojewoda
Artykuł był czytany: 575 razy
Ilość edycji: 1