Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Powiatu Grodzkiego w Łomży

Obowiązki właściciela lub zarządcy obiektu budowlanego

Obowiązki właściciela lub zarządcy obiektu budowlanego

Art. 61. Właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest obowiązany:

1)      Utrzymywać i użytkować obiekt zgodnie z zasadami, o których mowa w art. 5 ust. 2;

2)      Zapewnić, dochowując należytej staranności, bezpieczne użytkowanie obiektu w razie wystąpienia czynników zewnętrznych oddziaływujących na obiekt, związanych z działaniem człowieka lub sił natury, takich jak: wyładowania atmosferyczne, wstrząsy sejsmiczne, silne wiatry, intensywne opady atmosferyczne, osuwiska ziemi, zjawiska lodowe na rzekach i morzu oraz jeziorach i zbiornikach wodnych, pożary lub powodzie, w wyniku których następuje uszkodzenie obiektu budowlanego lub bezpośrednie zagrożenie takim uszkodzeniem, mogące spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska.

Art. 62.

  1. Obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli:

1)      okresowej, co najmniej raz w roku, polegającej  na sprawdzeniu stanu technicznego:

a)    elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące  działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu,

b)      instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska,

c)      instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych);

2)      okresowej, co najmniej raz na 5 lat, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia; kontrolą tą powinno być objęte również badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów;

3)      okresowej w zakresie, o którym mowa w pkt 1, co najmniej dwa razy w roku, w terminach do 31 maja oraz 30 listopada, w przypadku budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2 000m2 oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1 000m2; osoba dokonująca kontroli jest obowiązana bezzwłocznie pisemnie zawiadomić właściwy organ o przeprowadzonej kontroli;

4)      bezpiecznego użytkowania obiektu każdorazowo w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 61 pkt 2;

4a) w przypadku zgłoszenia przez osoby zamieszkujące lokal mieszkalny znajdujący sie w obieci budowlanym o dokonaniu nieuzasadnionych względami technicznymi lub uzytkowymi ingerencji lub naruszeń powodujących, że nie są spełnione warunki określone w art. 5 ust. 2

1a. W trakcie kontroli, o której mowa w ust. 1, należy dokonać sprawdzenia wykonania zaleceń z poprzedniej kontroli.

     2.  Obowiązek kontroli, o której mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a, nie obejmuje    właścicieli i zarządców:

1)      budynków mieszkalnych jednorodzinnych;

2)      obiektów budowlanych:

a)      budownictwa zagrodowego i letniskowego,

b)      wymienionych w art. 29 ust. 2.

     2a)   Kontrolę o której mowa w ust. 1 pkt 4a właściciel lub zarządca jest zobowiązany przeprowadzić w terminie  trzech dni od otrzymania zgłoszenia

     3.  Włąsciwy organ - w razie stwierdzenia nieodpowiedniego stanu technicznego obiektu budowlanego lub jego części, mogącego spowodować zagrożenie: życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia bądź środowiska - nakazuje przeprowadzenie kontroli, o której mowa w ust. 1, a także może żadać przedstawienia ekspertyzy stanu technicznego obiektu lub jego części.

    4. Kontrole, o których mowa w ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 5-6a,  przeprowadzają  osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności.

    5. Kontrolę stanu technicznego instalacji elektrycznych, piorunochronnych i gazowych, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. c i pkt 2, mogą przeprowadzać osoby posiadające kwalifikacje wymagane przy wykonaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci energetycznych i gazowych.

    6. Kontrolę stanu technicznego przewodów kominowych, o której mowa w ust. 1 pkt 1  lit. c powinny przeprowadzać:

1)      osoby posiadające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim – w odniesieniu do przewodów dymowych oraz grawitacyjnych przewodów spalinowych i wentylacyjnych;

2)      osoby posiadające uprawnienia budowlane odpowiedniej specjalności – w odniesieniu do przewodów kominowych, o których mowa w pkt 1, oraz do kominów przemysłowych, kominów wolno stojących oraz kominów lub przewodów kominowych, w których ciąg kominowy jest wymuszony pracą urządzeń mechanicznych.

    6 a) Kontrolę stanu technicznego i stanu bezpieczeństwa budowy piętrzących mogą przeprowadzać także upoważnieni pracownicy państwowej służby do spraw bezpieczeństwa budowli piętrzących.

    7.   Szczegółowy zakres kontroli niektórych budowli oraz obowiązek przeprowadzania ich częściej, niż zostało to ustalone w ust. 1, może być określony w rozporządzeniu, o którym mowa w art. 7 ust. 3 pkt 2.

Art. 63.

  1. Właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest obowiązany przechowywać przez okres istnienia obiektu dokumenty, o których mowa w art. 60, oraz opracowania projektowe i dokumenty techniczne robót budowlanych wykonywanych w obiekcie w toku jego użytkowania.

Art. 64.

  1. Właściciel lub zarządca jest obowiązany prowadzić dla każdego budynku oraz obiektu budowlanego niebędącego budynkiem, którego projekt jest objęty obowiązkiem sprawdzenia, o którym mowa w art. 20 ust. 2, książkę obiektu budowlanego, stanowiącą dokument przeznaczony do zapisów dotyczących przeprowadzanych badań i kontroli stanu technicznego, remontów i przebudowy, w okresie użytkowania obiektu budowlanego.
  2. Obowiązek prowadzenia książki obiektu budowlanego, o którym mowa w ust. 1, nie obejmuje właścicieli i zarządców:

1)      budynków mieszkalnych jednorodzinnych;

2)      obiektów budowlanych:

a)      budownictwa zagrodowego i letniskowego,

b)      wymienionych w art. 29 ust. 1;

3)      dróg lub obiektów mostowych, jeżeli, jeżeli prowadzą książkę drogi lub książkę obiektu mostowego na podstawie przepisów o drogach publicznych.

      3.  Protokoły z kontroli obiektu budowlanego, w tym protokoły z kontroli systemu ogrzewania i systemu klimatyzacji, o których mowa w art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (Dz. U. poz. 1200 oraz z 2015 r. poz 151), oceny i ekspertyzy dotyczące jego stanu technicznego, świadectwo charakterystyki energetycznej oraz dokumenty, o których mowa w art. 60 są dołączone do książki obiektu budowlanego.

Art. 65 Właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest obowiązany udostępnić dokumenty, o których mowa w art. 64 ust. 3, przedstawicielom właściwego organu oraz  innych jednostek organizacyjnych  i organów upoważnionych do  kontroli utrzymania obiektów budowlanych we właściwym stanie technicznym oraz do kontroli i przestrzegania  przepisów obowiązujących w budownictwie.

Art. 70

  1. Właściciel, zarządca lub użytkownik obiektu budowlanego, na których spoczywają obowiązki w zakresie napraw, określone w przepisach odrębnych bądź umowach, są obowiązani w czasie lub bezpośrednio po przeprowadzonej kontroli, o której mowa w art. 62 ust. 1 pkt 1-4,usunąć stwierdzone uszkodzenia oraz uzupełnić braki, które mogłyby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia bądź środowiska, a w szczególności katastrofę budowlaną, pożar, wybuch, porażenie prądem elektrycznym albo zatrucie gazem.
  2. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, powinien być potwierdzony w protokole z kontroli obiektu budowlanego. Osoba dokonująca kontroli jest obowiązana bezzwłocznie przesłać kopię tego protokołu do właściwego organu. Właściwy organ, po otrzymaniu kopii protokołu, przeprowadza bezzwłocznie  kontrolę obiektu budowlanego w celu potwierdzenia usunięcia stwierdzonych uszkodzeń oraz uzupełnienia braków, o których mowa w ust. 1.
Data powstania: wtorek, 9 kwi 2013 09:12
Data opublikowania: wtorek, 9 kwi 2013 09:17
Data edycji: piątek, 13 mar 2015 11:54
Opublikował(a): Joanna Wojewoda
Zaakceptował(a): Joanna Wojewoda
Artykuł był czytany: 1565 razy
Ilość edycji: 6