Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Powiatu Grodzkiego w Łomży

Wniosek o udzielenie pozwolenia na użytkowanie

Miejsce załatwienia sprawy

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Powiatu Grodzkiego w Łomży, ul. Farna 1, pokój 1 i 3

Wymagane dokumenty

1. Do wniosku o udzielnie pozwolenia na użytkowanie inwestor jest obowiązany dołączyć;
1) oryginał dziennika budowy
2) oświadczenie kierownika budowy:
a) o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym lub warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami,
b) o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także - w razie korzystania - drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu;
3) oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania
4) protokoły badań i sprawdzeń,
5) dokumentacje geodezyjną, zawierającą wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej oraz informację o zgodności usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działki lub terenu lub odstępstwach od tego projektu, sporządzoną przez osobę wykonującą samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii oraz posiadającą odpowiednie uprawnienia zawodowe;
6) potwierdzenie, zgodnie z odrębnymi przepisami, odbioru wykonanych przyłączy;
7a) zaświadczenie wójta, burmistrza albo prezydenta miasta, potwierdzające spełnienie warunków o których mowa w art. 37 i ust. 8 ustawy z dnia 27.03.2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U z 2015 roku poz. 199 z późniejszymi zmianami), o ile jest wymagane;
8) w przypadku drogi w transeuropejskiej sieci drogowej;
a) wynik audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego, o którym mowa w art. 24l ust. 1 ustawy z dnia 21.03.1985 rok o drogach publicznych
b) uzasadnienie zarządcy drogi, o którym mowa w art. 24l ust 4 ustawy z dnia 21.03.1985 roku o drogach publicznych

1a. W przypadku złożenia wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie budynku mieszkalnego lub budynku z częścią mieszkalną, w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a, zamieszcza się informację o dokonaniu pomiarów powierzchni użytkowej budynku i poszczególnych lokali mieszkalnych, w sposób zgodny z przepisami rozporządzenia o którym mowa w art. 34 ust. 6 pkt 1
2. W razie zmian nie odstępujących w sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budowę, dokonanych podczas wykonywania robót, do zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1 należy dołączyć kopie rysunków wchodzących w skład zatwierdzonego projektu budowlanego z naniesionymi zmianami, a w razie potrzeby także uzupełniający opis. W takim przypadku oświadczenie o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a, powinno być potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego, jeżeli został ustanowiony.
3. Inwestor jest obowiązany dołączyć do wniosku, o którym mowa w art. 56 ust. 1a, oświadczenia o braku sprzeciwu lub uwag ze strony organów wymienionych w art. 56.

Gdzie odebrać formularze:

• Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Powiatu Grodzkiego w Łomży, ul. Farna 1, pokój 1, 2 i 3
• strona Biuletynu Informacji Publicznej

Opłaty:

Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej /DZ. U. Nr 225 z dnia 8 grudnia 2006 roku poz. 1623/ 25% stawek określonych w ust. 9 pkt 1 ustawy.

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

Zgodnie z art. 35 § 3 Kpa w ciągu jednego miesiąca od daty wpływu wniosku.

Tryb odwoławczy:

brak

Podstawa prawna:

art. 55 i art. 57 ust. 1 pkt 1-8, ust. 1a, 2 i 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane /tekst jednolity Dz. U z 2018 roku poz 1202/

Opracował

Joanna Wojewoda

Odpowiedzialny za aktualizację informacji:

Joanna Wojewoda

Zatwierdził

Grażyna Gosiewska

Data sporządzenia

czwartek, 11 kwi 2013 09:12

Data zatwierdzenia

czwartek, 11 kwi 2013 09:52
Data dodania: czwartek, 11 kwi 2013 09:12
Data upublicznienia: czwartek, 11 kwi 2013 09:52
Opublikował(a): Joanna Wojewoda
Zaakceptował(a): Joanna Wojewoda
Artykuł był czytany: 1586 razy
Ilość edycji: 12